Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

0477 7b26
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialinasakuraaizu linasakuraaizu
7022 9e51
Reposted fromzciach zciach viaKing-Karl King-Karl
1312 f743 500
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaaynis aynis
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamesoute mesoute
0599 b6a8
Reposted fromraksha raksha viapyysia pyysia
4038 e7d4
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viapyysia pyysia
9999 a15d 500
"Miała w sobie sporo z kota. Ze jednej strony niezależna, chodziła swoimi drogami i była zadziorna. Potrzebowała zabawy, rozrywki i wrażeń. Emocji, które przyniosą jej ekscytację i poczucie zagrożenia. Potrafiła się w nich zatracić… ale odpowiednio dotknięta, odpowiednio przytrzymana… wychodziła z niej potrzebująca pieszczot kotka. Dzika, ale pragnąca udomowienia."
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viapyysia pyysia
2169 8c32
Reposted frompyysia pyysia
8627 e5d5
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakokoloko kokoloko

March 29 2017

Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viakolis kolis

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.

— Jacek Walkiewicz
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazEveR zEveR

March 27 2017

7257 2223
9822 5a7e
Reposted fromnazarena nazarena viajacoszek jacoszek
3926 665b
Reposted fromtfu tfu viaober ober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl